Stiftelsen har till syfte att stimulera forskning vid Luleå tekniska universitet avseende framställning och användande av järnmalm och stål.

Stiftelsens ändamål tillgodoses även genom stöd till projekt inom verksamhets-
områden som främjar intresset för och användandet av järnmalm och stål.

Vidare verkar fonden för att främja ungdomars teknikintresse.

Stiftelsen utdelar utmärkelsen Stålbjörnen till den som gjort utomordentliga insatser inom järnmalms- och stålområdena och Fysikbjörnen till den som gjort utomordentliga insatser inom fysikens område.

Stiftelsen står under tillsyn av Länsstyrelsen i Norrbottens län. Lagstadgad revision utföres av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

Stiftelsens organisationsnummer: 897001-2178

BANKGIRO 5089-5606
PLUSGIRO 1944837-2STIFTELSEN BJÖRN WAHLSTRÖMS FONDTEL: 073-800 52 22E-MAIL: