Anslag ur fonden kan sökas för projekt som tillgodoser det syfte som finns beskrivet på sidan ”Om Stiftelsen”.

Stiftelsen har två ansökningstillfällen per år. Ansökningar skall vara stiftelsen tillhanda den 1 april respektive den 1 oktober. Beslut om anslag fattas vanligen månaden efter ansökningstidens utgång.

Till ansökan skall bifogas redogörelse över projektet som ansökan avser med specifikation över kostnader och en tidsplan.

Efter avslutat projekt skall en redovisning av resultatet tillsändas stiftelsen. Utbetalning av beviljade anslag sker efter rekvisition. En förutsättning för utbetalning är att medel inte erhålles från annan bidragsgivare.

Vägledning inför ansökan om resebidrag för CET-stipendiet:

Det skall tydligt framgå att resan

- Sker i syfte att ge ny kunskap inom stål- och gruvnäring och främja nätverkande för framtida utveckling.

- I möjligaste mån bör besöka universitet/forskningsinstitut mm på resmålen och därvid utnyttja LTU:s kontakter.

- Skall ha en ledare för varje inbokad aktivitet på företag/universitet, vilken företräder gruppen inför värdarna.

- Skall presentera LTU vid varje universitets-/företagsbesök. Föredraget skall ha förberetts före resan och bör på ett intressant sätt framställa regionen, universitetet och ämnesområdet.

- Sker med respekt för de lokala och kulturella traditioner som finns på besöksorterna

Ansökningsblankett

Välkommen med din ansökan!STIFTELSEN BJÖRN WAHLSTRÖMS FONDTEL: 073-800 52 22E-MAIL: