Anslag ur fonden kan sökas för projekt som tillgodoser det syfte som finns beskrivet på sidan ”Om Stiftelsen”.

Stiftelsen har två ansökningstillfällen per år. Ansökningar skall vara stiftelsen tillhanda den 1 april respektive den 1 oktober. Beslut om anslag fattas vanligen månaden efter ansökningstidens utgång.

Till ansökan skall bifogas redogörelse över projektet som ansökan avser med specifikation över kostnader och en tidsplan.

Efter avslutat projekt skall en redovisning av resultatet tillsändas stiftelsen. Utbetalning av beviljade anslag sker efter rekvisition. En förutsättning för utbetalning är att medel inte erhålles från annan bidragsgivare.

Ansökningsblankett

Välkommen med din ansökan!STIFTELSEN BJÖRN WAHLSTRÖMS FONDTEL: 0920-160 03E-MAIL: